1.        Dr. Arvind Mishra

2.       Dr. Thomas Abraham

3.       Dr. D C Lal

4.       Dr. Pawan Kumar Pachori

5.       Dr. Rajkumar Sharma

6.       Dr. Bhaskar Shukla

7.       Dr. S P Verma

8.       Dr. Sunita B. John

9.       Dr. Swati Kadawe

10.     Mrs. Deepti Shukla

11.     Mr. Ramendra Tiwari